โลกยุคโลกาภิวัฒน์มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอาชญากรรม เศรษฐกิจ ความเสื่อมโทรมทางด้านวัฒนธรรม แม้ว่าทุกวันนี้มีหน่วยงานต่างๆให้ความสนใจในการสร้างกิจกรรมเพื่อให้เยาวชนมีทางเลือกเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งปัญหาความเสี่ยงต่างๆที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นได้ อาจเป็นเพราะกิจกรรมที่มีปริมาณไม่มากพอกับจำนวนเยาวชน และชุมชนขาดการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้นการสร้างเครื่องมือสำรวจต้นทุนชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยทั่วไปจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เยาวชน ครอบครัวและสังคมเกิดภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง เพื่ออนาคตของประเทศชาติต่อไป

การส่งเสริมให้มีการพัฒนาและดึงศักยภาพในตัวเด็กและเยาวชน ให้มีการแสดงออกในทางที่เหมาะสมสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนทำกิจกรรมสร้างสรรค์ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดการพัฒนาต่อยอดส่งผลให้เด็กและเยาวชนลดการใช้เทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสม รวมถึงเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม ที่จะทำให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคต

เด็กและเยาวชน เป็นวัยที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ และมีศักยภาพมากให้ความสำคัญกับการมีกิจกรรมส่วนร่วมมาก สร้างการส่งเสริมคุณภาพไว้เป็นเกราะป้องกันจากภาวะเสี่ยง สร้างการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่อชุมชนที่ชัดเจน มองการแก้ปัญหาแบบบูรณาการโดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่น สร้างทางออกที่หลากหลายแก่เยาวชนในการแก้ปัญหาได้ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชน ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งและยังเป็นการสร้างพื้นที่สีขาวให้เยาวชนและและครอบครัวได้มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงแสดงความสามารถผ่านงานศิลปะและวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนที่มีความสามารถกล้าแสดงออกมาแสดงความสามารถทางศิลปะหรือวัฒนธรรม รวมถึงการจัดตลาดนัดเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษานำสินค้าทำมือ หรือผลงานของตนเองมาสาธิตและจัดจำหน่าย เช่น วาดภาพระบายสีบนกระเป๋า ตุ๊กตาผ้า เครื่องปั้นดินเผา ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสายกล้องและสายกีต้าร์ นาฬิกาแฮนด์เมค เชือกถัก ฯลฯ